კარგი პრაქტიკა

გზამკვლევი

პოლიტიკის სწორად წარმართვა მოსახლეობის კეთილდღეობის საფუძველს წარმოად- გენს. ამიტომ მნიშვნელოვანია ადგილობრივ პოლიტიკაში გათვითცნობიერებულმა ადა- მიანებმა იმუშაონ. სიტყვა პოლიტიკა (Polis (ქალაქი, სახელმწიფო) და techné (მეცნიერება) ქალაქის, სახელმწიფოს მართვის მეცნიერებას ნიშნავს. საზოგადოებრივი ცხოვრების ამ სფეროში მოღვაწეობა თქვენს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეებისადმი უდიდეს პასუხიმგებლობას გაკისრებთ . იმედი გვაქვს, რომ ეს გზამკვლევი ამომრჩევლებთან ეფექ- ტიანად და გამჭვირვალედ კომუნიკაციასა და თქვენი, როგორც საკრებულოს წევრის, საქ- მიანობის უკეთ დაგეგმვა-განხორციელებაში დაგეხმარებათ.

„ადგილობრივ თვითმმართველობაში საკრებულოს წევრის გზამკვლევი“ შეიქმნა პროექტი – „ანგარიშვალდებული საკრებულოს წევრი ძლიერი დემოკრატიისთვის“ ფარლგებში. პროექ- ტი ხორციელდება GIZ-ის (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) მხარდაჭერითა და გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტ- როს (BMZ) დაკვეთით, პროგრამის „კარგი მმართველობა ადგილობრივი განვითარებისთ- ვის სამხრეთ კავკასიაში“ (GGLD) ფარგლებში. პროექტის განმახორციელებელია სამი ორგა- ნიზაციისგან შემდგარი კონსორციუმი, მმართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრი (MSDC), კარგი მმართველობის ინსტიტუტი (GGI) და სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრი (ICCC).

დოკუმენტის ნახვა

სხვა

რეიტინგები და ინდექსები

საქართველო 129 ქვეყნიდან 73-ე ადგილზეა 5.24 ქულით. საქართველოს ყველაზე ცუდი მდგომარეობა ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის კუთხით აქვს – 3.27 ქულა 10-დან და 129 ქვეყანას შორის 122-ე ადგილზეა. ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის ქვეკომპონენტში, საავტორო უფლებების დაცვაში, საქართველოს 10-დან 1.9 ქულა აქვს.

გაიგე მეტი

ბლოკნოტი

ბლოკნოტი შეიქმნა GIZ- ის მხარდაჭერით და გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს (BMZ) დაკვეთით, პროგრამის "კარგი მმართველობა ადგილობრივი განვითარებისთვის სამხრეთ კავკასიაში" (GGLD) ფარგლებში.

გაიგე მეტი

გზამკვლევი

პოლიტიკის სწორად წარმართვა მოსახლეობის კეთილდღეობის საფუძველს წარმოადგენს. ამიტომ მნიშვნელოვანია ადგილობრივ პოლიტიკაში გათვითცნობიერებულმა ადამიანებმა იმუშაონ. სიტყვა პოლიტიკა (Polis (ქალაქი, სახელმწიფო) და techné (მეცნიერება) ქალაქის, სახელმწიფოს მართვის მეცნიერებას ნიშნავს. საზოგადოებრივი ცხოვრების ამ სფეროში მოღვაწეობა თქვენს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეებისადმი უდიდეს პასუხიმგებლობას გაკისრებთ . იმედი გვაქვს, რომ ეს გზამკვლევი ამომრჩევლებთან ეფექ- ტიანად და გამჭვირვალედ კომუნიკაციასა და თქვენი, როგორც საკრებულოს წევრის, საქმიანობის უკეთ დაგეგმვა-განხორციელებაში დაგეხმარებათ.

გაიგე მეტი

მოქალაქეთა მონაწილეობა ადგილობრივი წარმომადგენლობითი ორგანოების წევრების საქმიანობის დაგეგმვის პროცესში და ანგარიშგება ევროპული სტანდარტები

XXI საუკუნის დასაწყისიდდან გამოიკვეთა საზოგადოების თვალში ხელისუფლების, როგორც ასეთის, ლეგიტიმაციის დეფიციტის მსოფლიო ტენდენცია. XX საუკუნის დასასრულიდან მოყოლებული, ცივი ომის დასრულების შედეგად ორპოლუსიანი სისტემის გაქრობის შემდეგ, ცალკეული ლოკალური ინტერესების ურთიერთ დაპირისპირება სულ უფრო და უფრო მწვავე ფორმებში ვლინდება.

გაიგე მეტი